Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

S radom krenuo Dramski i Plesni studio
16/10/2015
„Dramski i plesni studio će u četvrtak, 14. 1. 2016. Prestaviti publici svoj rad i ono što su pripremili tri mjeseca rada.
Predstavljanje dramskog i plesnog studija
13/01/2016
Prikaži sve

Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

pesticidi

pesticidi

Cijena izobrazbe : 220,00 kn

 

Vrijeme održavanja:

Četvrtak, 14. Siječnja 2016.     16 – 21 sat
Petak, 15. Siječnja 2016.          16 – 21 sat
Subota, 16. Siječnja 2016.        9 – 14 sati

Mjesto održavanja:

POU Križevci, Trg sv. Florijana 14 – zgrada nove Gradske knjižnice ( ex Dom HV), ULAZ IZ DVORIŠTA
Pučko otvoreno učilište Križevci provodi izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po modulima, kategorijama i potkategorijama.

UVJETI ZA UPIS

1)   Za izobrazbu u sklopu modula za profesionalne korisnike može se prijaviti punoljetna osoba ako ima:

 • završenu osnovnu školu u trajanju od 8 godina
 • navršenih 18 godina

Iznimno od gore navedenog za izobrazbu u sklopu modula za profesionalne korisnike/ce koji namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu može se prijaviti osoba:

 1. a) za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
te ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari);

 1. b) za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu i sa najmanje završenom:

– srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja.

2)  Za izobrazbu u sklopu modula za distributera/ku može se prijaviti:

 1. a) za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
– stručnim studijem agronomske ili šumarske struke
te ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari);

 1. b) za distributera – zaposlenika/radnika sa najmanje završenom:

– srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine

3)  Za izobrazbu u sklopu modula za savjetnike/ce može se prijaviti osoba s najmanje završenim:

 • diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
 • preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
 • stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

te ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari) za poslove savjetnika.

Iznimno od gore navedenog za izobrazbu u sklopu modula za savjetnike/ce može se prijaviti osoba s najmanje završenom

 • srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnika-prodavača.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede odnosi se na slijedeće kategorije polaznika:

 1. Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski)
 • kategorija OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo
 • kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge) – potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo
 1. Modul za distributere (osnovni i dopunski)
 • kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači – podkategorije: trgovci na veliko i malo, prodavači, djelatnici u nabavi
 1. Modul za savjetnike (osnovni i dopunski)
 • kategorija savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji – podkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s propisima i  zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.

PRIJAVNICA ZA IZOBRAZBU

Potrebna dokumentacija:

1) preslika rodnog lista
2) Preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju ili drugog odgovarajući dokument
3) OIB